ผู้มีเงินได้บุคคลธรรมดา ถ้าต้องการลดหย่อนภาษีจากเบี้ยประกันชีวิต เบี้ยประกันสุขภาพ ตั้งแต่ปีภาษี 2561กรมสรรพากรเปลี่ยนกฎใหม่ ให้ผู้มีเงินได้ที่ต้องการลดหย่อนภาษีต้องแจ้งความประสงค์เพื่อใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อบริษัทประกันชีวิต ถ้าไม่กรอกแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ฯ ต่อบริษัทฯ จะไม่สามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ ทุกคนที่ต้องการลดหย่อนภาษี ต้องกรอกแบบฟอร์มตาม Link ข้างล่างนี้ และส่งก่อน ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2561 นี้

Icon หนังสือแจ้งความประสงค์ในการใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิต

Icon หนังสือประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่315)